FX마진 증거금 | 삼성선물

삼성선물

증거금 안내

  • FX마진의 거래단위는 기준통화의 100,000단위이며, 1계약에 필요한 위탁증거금은 거래통화에 상관없이 USD 10,000 입니다.
  • FX마진 주문가능금액은 USD만 사용가능합니다. 계좌에 KRW를 보유한 경우, USD로 환전해야 주문이 가능합니다.
FX마진 증거금 안내
상품명 거래소 SYMBOL 통화 위탁증거금 유지증거금
AUD/JPY MP AUJPM USD 10,000 5,000
AUD/JPY SBI AUJPS USD 10,000 5,000
AUD/NZD MP AUNZM USD 10,000 5,000
AUD/NZD SBI AUNZS USD 10,000 5,000
AUD/USD MP AUUSM USD 10,000 5,000
AUD/USD SBI AUUSS USD 10,000 5,000
CAD/JPY MP CAJPM USD 10,000 5,000
CAD/JPY SBI CAJPS USD 10,000 5,000
CHF/JPY MP CHJPM USD 10,000 5,000
CHF/JPY SBI CHJPS USD 10,000 5,000
EUR/AUD MP EUAUM USD 10,000 5,000
EUR/AUD SBI EUAUS USD 10,000 5,000
EUR/CHF MP EUCHM USD 10,000 5,000
EUR/CHF SBI EUCHS USD 10,000 5,000
EUR/GBP MP EUGBM USD 10,000 5,000
EUR/GBP SBI EUGBS USD 10,000 5,000
EUR/JPY MP EUJPM USD 10,000 5,000
EUR/JPY SBI EUJPS USD 10,000 5,000
EUR/USD MP EUUSM USD 10,000 5,000
EUR/USD SBI EUUSS USD 10,000 5,000
GBP/AUD MP GBAUM USD 10,000 5,000
GBP/AUD SBI GBAUS USD 10,000 5,000
GBP/CHF MP GBCHM USD 10,000 5,000
GBP/CHF SBI GBCHS USD 10,000 5,000
GBP/JPY MP GBJPM USD 10,000 5,000
GBP/JPY SBI GBJPS USD 10,000 5,000
GBP/USD MP GBUSM USD 10,000 5,000
GBP/USD SBI GBUSS USD 10,000 5,000
NZD/JPY MP NZJPM USD 10,000 5,000
NZD/JPY SBI NZJPS USD 10,000 5,000
NZD/USD MP NZUSM USD 10,000 5,000
NZD/USD SBI NZUSS USD 10,000 5,000
USD/CAD MP USCAM USD 10,000 5,000
USD/CAD SBI USCAS USD 10,000 5,000
USD/CHF MP USCHM USD 10,000 5,000
USD/CHF SBI USCHS USD 10,000 5,000
USD/JPY MP USJPM USD 10,000 5,000
USD/JPY SBI USJPS USD 10,000 5,000
EUR/NZD MP EUNZM USD 10,000 5,000
EUR/NZD SBI EUNZS USD 10,000 5,000
EUR/CAD MP EUCAM USD 10,000 5,000
GBP/CAD MP GBCAM USD 10,000 5,000
GBP/NZD MP GBNZM USD 10,000 5,000
  • 왼쪽으로 스크롤이동
  • 오른쪽으로 스크롤이동